• Učivo a dovednosti:
  Umět tahat myší - obsáhnout všechny kouty obrazovky, vyhnout se objektům. Poznávat jednotlivé části počítače. Klikat myší na objekty, používat levé i pravé tlačítko. Uchopit objekty na pracovní ploše, táhnout s nimi a umístit na správné místo. Trénink přesnosti ovládání myši. Dvojklik myší. Trénink rychlosti dvojitého kliknutí bez škubání myši. Aktivace nástroje a kreslení čáry myší. Kreslení táhnutím kreslícího objektu. Technické zvládnutí volby nástroje kreslení čárou a vybarvování, vybírání barvy z palety. Porozumění principu vyplňování uzavřené plochy při vybarvování v bitmapové grafice. Dokreslování obrázků tak, aby barva nevytekla jinam. Použití nástroje Přímka, Obdélník, Ovál. Napojování čár a měnění jejich tloušťky. Umět tahat jezdcem posuvníku a měnit tím situaci na pracovní ploše. Při tvorbě a řešení úloh používat zaškrtávací políčka, tlačítka a posuvníky. Umět najít na klávesnici písmena, číslice a další znaky. Psát velká písmena použitím klávesy Shift a psát písmena dvojitým stisknutím klávesy (Č, Ň, ó).

  Online

 • Učivo a dovednosti:
  Umět spouštět a zavírat základní aplikace, rozeznat, která aplikace je spuštěná. Zvládnutí přecházení mezi aplikacemi v hlavním panelu. Porozumění tlačítkům pro ovládání velikosti okna. Dokázat zavřít okno, minimalizovat je a nastavit přes celou obrazovku. Uvědomit si důležitost čtení hlášení v dialogovém okně a rozumět jeho tlačítkům. Dokázat spouštět aplikace a řešit v nich jednoduché úkoly. Najít, kde se nachází nápověda. Porozumět významu nápovědy. Chápat význam místní nabídky a vyvolat ji pravým tlačítkem myši. Základní přehled o bezpečnostních a zdravotních rizicích. Uvědomění si zdravotních a bezpečnostních rizik při práci s počítačem. Rozhodnout, které místo je vhodné pro umístění počítače. Vědět, jak správně sedět u počítače a jak nastavit jas.

  Trio

 • Učivo a dovednosti:
  Orientovat se v aplikaci Malování. Samostatně objevovat, co jednotlivé kreslící nástroje dělají. Umět použít kreslící nástroje Tužka, Štětec, Sprej. Pochopit použití nástrojů pro vyplnění plochy barvou a načtení barvy obrázku. Uvědomit si, že útvar musí být úplně uzavřený. Užitečnost nástroje Zpět, dokázat jej v aplikaci najít. Učit se přirozeně používat techniku kroku zpět při každodenním kreslení. Používání předem nastavených tvarů, naučit se s vybraným tvarem dodatečně manipulovat či jej deformovat. Naučit se rozlišovat, kdy je tvar již vytvořen a kdy je možné jej ještě editovat. Rozeznávat různé tvary ukazatele myši. Skládat pomocí jednoduchých tvarů složitější obrázek. Různé techniky gumování: použití gumy, vylévání bílé barvy, smazání části obrázku, nový čistý obrázek. Vědět, kdy je vhodné použít který způsob gumování. Naučit se otevřít soubor z implicitní složky. Dokázat vybrat soubor podle názvu. Použití nástroje malování k ověření domněnky. Použití nástroje pro označení části obrázku. Dokázat manipulovat a deformovat s vybranou částí obrázku. Pomocí výběru a přesouvání části obrázku dokázat řešit jednoduché problémy. Porozumět pojmu schránka a jejímu fungování. Dokázat do stránky zkopírovat výběr a opakovaně jej ze stránky vložit. Poznat kdy nelze kopírovat a kdy nelze vkládat. Rozumět postupům založeným na kopírování. Pomocí kopírování dokázat vytvářet obrázky. Zapnou režim průhledné barvy, rozumět jejímu významu (pouze pro průhlednou bílou barvu). Dokázat pracovat s výběrem a průhledností při kreslení obrázků a řešení problémových situací. Rozeznat, kdy je potřeba použít průhlednost. Umět uložit svůj obrázek do souboru. Rozumět významu uložení souboru a jeho názvu. Dokázat uložený soubor znovu otevřít. Rozlišovat mezi nástroji Uložit a Uložit jako. Vhodně vybrat část obrázku a následně ji otočit nebo překlopit. Používat tyto nástroje pro řešení úloh. Trénovat prostorovou představivost hledáním vhodného nástroje pro zadaný úkol. V hotovém obrázku dokázat vyhledat části, které jsou kopírované, překlápěné otáčené. Dokázat změnit zoom, rozumět použití lupy pro jemné kreslení.

  Artist

 • Učivo a dovednosti:
  Naučit se ovládat virtuální postavu pomocí příkazů pro pohyb v aplikaci EasyLogo. Sestavit z příkazů program a následně jej upravovat. Sestavit algoritmus řešení jednoduché úlohy. Rozumět číselnému parametru. Vhodně použít cyklus. Rozumět tomu, že opakování usnadní práci, protože zkrátí čtení i psaní programu. Vidět rozdíl v programu, jestliže příkaz je nebo není umístěn v těle cyklu. Řešit problémy vytvořením programu, trénovat algoritmické myšlení. Pochopit, že program nesouvisí pouze s počítačem, že programy a pracovní postupy se vyskytují v běžném životě. Srozumitelně formulovat své pokyny jiné osobě.

  imagine_logo

 • Učivo a dovednosti:
  Objevit v aplikaci WordPad podobné nástroje jako v Malování: otvírání souborů, lupu. Přesvědčit se, že některé nástroje fungují podobně i v aplikacích různého typu. Umět nastavit vhodnou velikost náhledu na pracovní plochu. Uvažovat, jak lze psát text do jiných digitálních zařízení. Umět psát všechna česká písmena na klávesnici. Zjistit význam přepínače Shift. Napsat správně své jméno. Pochopit význam textového kurzoru pro psaní a editaci textu. Porozumět rozdílu mezi textovým kurzorem a ukazatelem myši. Umístit kurzor pomocí myši nebo kláves s šipkami. Naučit se základní editaci textu včetně mazání znaků. Pochopit význam znaku pro konec odstavce. Technicky zvládnout označit blok textu myší. Přesouvat označený blok textu v dokumentu a měnit tak pořadí slov nebo slovosled ve větě. Kopírovat označený blok textu a mnohonásobně jej vkládat ze schránky na určené místo. Porozumět principu kopírování textu. Správně používat interpunkční znaménka. Hledat a opravovat základní typografické chyby. Rozumět pojmu formát písma. Formátovat označený blok textu – měnit font, velikost, řez a barvu písma. Zvládnou formátem odlišit nadpis nebo důležité údaje v textu. Nepřehánět formátování. Vložit obrázek do textu na zvláštní řádek nebo na pozici znaku. Změnit velikost obrázku. Kopírovat obrázek z Malování do textu ve WordPadu.

  Creative writing

 • Učivo a dovednosti:
  Umět ovládat prohlížeč. Pochopit, že Internet je spojení mnoha počítačů a že na Internetu se „díváme“ na server, získat základní představu o internetové adrese. Naučit se přecházet na další stránku kliknutím na odkaz. Základní vyhledávaní pomocí zápisu hledaného výrazu. Ze seznamu stránek dokázat nějakou vybrat a prohlédnout si ji. Jednoduše vyhledat, stáhnout a uložit obrázek. Nalezený obrázek zkopírovat do jiné aplikace a dál použít. Ukládat soubory různého typu na vhodná místa v počítači. Umět v průzkumníku otevřít soubor. Dokázat zkopírovat soubor z jedné složky do druhé. Rozumět principu přenášení souborů mezi počítači pomocí kopírování na přenosný disk. (K aktivitám žáci budou potřebovat vlastní USB disk.) Umět vyplnit pole formuláře, zadat jednoduchý požadavek. Dokázat se pohybovat v prostředí internetové mapy, najít na mapě hledaný objekt posouváním a zoomováním. Umět vytvořit e-mailový účet. Rozumět pojmu e-mailová adresa a přezdívka (nick). Zvládnout vyplnit formulář, zvolit si vhodné heslo. Umět odeslat e-mail, rozumět významu adresy a předmětu zprávy. Umět zkontrolovat zprávu před odesláním a dodržovat etické chování při elektronické komunikaci. Umět prohlédnout elektronickou poštovní schránku a přečíst si poštu. Umět rozlišovat autora zprávy. Rozumět bezpečnostním rizikům při čtení zpráv. Umět si uklidit v doručené poště. Vědět, jak se zachovat, pokud obdrží nevyžádanou poštu nebo poplašnou zprávu. Znát některá rizika, která se vyskytují na internetu. Znát několik způsobů komunikace pomocí technologií. Dokázat rozeznat možná rizika nevhodného chováními komunikaci přes internet. Znát možnost využití organizérů a elektronických poznámek v příručních elektronických zařízeních.

  Predator

 • Učivo a dovednosti:
  Získat povědomost, že informace existují v různých podobách jako text, obrázek, zvuk a že různá média jsou použita za různým účelem. Získat zkušenost se sběrem informací. Pochopit, že technologie mohou sloužit k nakládání s informacemi a k jejich výměně. Dokázat spustit soubor obsahující multimedia, ovládat přehrávaní hudby nebo videozáznamu. Přehrát hudbu a video na internetu. Umět zastrčit sluchátka do počítače a nastavit hlasitost. Vytvořit seznam a zformátovat jej pomocí odrážek nebo číslování. Uvědomit si souvislost položek seznamu s odstavci. Umět uspořádat položky seznamu. Dokázat posoudit situace, v nichž se používají seznamy. Chápat význam tabulky pro zpřehlednění zápisu a čtení některých dat. Porozumět, jak jsou data v tabulce uspořádána. Dokázat v tabulce hledat údaje. Zvládnout vkládat text do buněk tabulky a editovat jej. Porozumět procesu hromadného zpracování dat. V rámci ankety umět sbírat data a zaznamenat je do tabulky. Tabulku dokázat jednoduše vyhodnotit. Pochopit význam šifrování. Porozumět principu kódování, kdy se znaku přiřazuje dohodnutý kód. Zvládnou zakódovat jednoduchou zprávu a rozluštit jednoduchou šifru.

  Computer

 • Učivo a dovednosti:
  Uplatnění získaných dovedností v rozsáhlejších projektech, v nichž je více prostoru k vlastní tvořivosti. Dokázat si zorganizovat činnost, spolupracovat v týmu, rozhodnout o postupu a výběru vhodného nástroje. Uvědomit si společenské souvislosti počítačů, jejich postavení v životě a práci.

  Bill Gates

 • Učivo a dovednosti:
  Základní orientace v prostředí hostovaných služeb Office 365. Schopnost využívat jednotlivých služeb při své práci ve škola i doma.
  office_365